Тальнівська міська територіальна громада
Тальнівська міська територіальна громада

Про  затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами  комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Дата: 11.09.2018 11:53
Кількість переглядів: 1955

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЕСІЯ     СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                                                                                                                                                              №                                                   

м.Тальне

 

Про  затвердження порядку та нормативів

 відрахувань частини чистого прибутку

(доходу) підприємствами

 комунальної власності Тальнівської

міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік

 

З метою наповнення  бюджету об’єднаної територіальної громади додатковими коштами, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України № 2456-VІ від 08.07.2010 року, на підставі п.12.3 ст. 12  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, керуючись п. 29 ч. 1 ст. 26,  ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

                                      в и р і ш и л а :

 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності або підприємствами, у статутних фондах яких є частка міської комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку.

2. Частина чистого прибутку (доходу) самостійно нараховується платником за ставкою визначеною у п.1 даного рішення і сплачується комунальними підприємствами до загального фонду міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленою Державною податковою службою та зазначається в декларації з податку на прибуток підприємства.

4. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  у строк, передбачений  для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

5. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, відкритий в управлінні державної казначейської служби у Тальнівському районі.

6. Керівникам підприємств міської комунальної власності забезпечити надходження відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до зазначеного цим рішення Порядку.

7. Рекомендувати Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету об’єднаної територіальної громади відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами.

8. Дане рішення набуває чинності та застосовується з 01.01.2019 року.

9. Вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2019 року, рішення міської ради від 11.07.2017 року № 9/8-4 «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(дивідендів) підприємствами міської комунальної власності на 2018 рік».

10. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Юрченко

 

Експертний висновок

до проекту рішення Тальнівської міської ради

«Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Проект рішення Тальнівської міської ради«Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2019 рік»підготовлено відповідно до               п.18 ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Наразі в громаді діє рішення міської ради від 11.07.2017 №9/8-4«Пронормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власностіТальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2018 рік», але останнім часом відбулися зміни  в законодавстві України, пов’язані з ухваленням Податкового кодексу України та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу України.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті рішення міської ради «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходів) підприємствами міської комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення міської ради «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходів) підприємствами міської комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

На теперішній час в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді діє рішення міської ради від 11.07.2017 №9/8-4«Про нормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2018 рік».

          Прийняття регуляторного акта необхідно для прозорого та ефективного використання прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, сталого надходження коштів до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати частини чистого прибутку (доходу), здійснення належного контролю за своєчасністю й повнотою проведення платежів.

          Таким чином, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення міської ради «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власностіТальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», що відповідає нормам чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України розмір відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань установлюється відповідними місцевими радами, тому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта, оскільки він був  розроблений  у 2017 році з урахуванням нормативної бази чинної на той час. Протягом дії регуляторного акта відбулися зміни в законодавстві, пов’язані з ухваленням Податкового кодексу України та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу України. Тому виникає необхідність ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Ухвалення рішення з урахуванням сприятиме прозорому та ефективному використанню прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, сталому надходженню коштів до бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок своєчасної та в повному обсязі сплати частини чистого прибутку, здійсненню необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення таких платежів.

У разі ухвалення запропонованого проекту регуляторного акта очікуються такі вигоди та витрати:

 

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

Сталінадходженнякоштів до бюд-жетугромади,щобудутьвикористо-вуватися на впровадженняпрограмсоціально-економічного та культур-ногорозвитку

Диференціація рівня цін на товари і послуги

Суб’єкти господарю-вання–комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, що належать до влас-ності територіальної громади міста

1. Прозорість процедури впро-вадження регуляторного акта.

2. Визначення диференційованого розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) у залежності від виду діяльності комунальних під-приємств

Обов’язкова сплата части-ни чистого прибутку (до-ходу) у межах, уста-новлених чинним законо-давством України. До-даткові витрати відсутні

Органи місцевого самоврядування

Своєчасне й у повному обсязі наповнення  бюджету громади та здійснення видатків на його потреби

Процедура оприлюднення проекту рішення.

Метою регуляторного акта є здійснення диференційованого підходу до визначення розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) у залежності від діяльності комунального підприємства та з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

Серед альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

– пропозиція відмови від уведення в дію запропонованого акта;

– ухвалення запропонованого проекту рішення міської ради;

– здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

Перша альтернатива. У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не будуть ураховані зміни, що відбулися в чинному законодавстві України. Отже, така альтернатива не є прийнятною.

Друга альтернатива. Прийняття запропонованого проекту рішення міської ради забезпечить урахування змін у чинному законодавстві України, необхідний контроль за своєчасністю та повнотою проведення платежів у відповідності з вимогами закону, сприятиме прозорому та ефективному використанню прибутку комунальних унітарних підприємств і їх об’єднань, сталому надходженню коштів до бюджету громади за рахунок своєчасної та в повному обсязі сплати частини чистого прибутку.

Третя  альтернатива. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що відповідно до чинного законодавства України розмір відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань установлюється окремими нормативними актами органів місцевого самоврядування, а саме: шляхом ухвалення відповідного рішення міської ради.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради, нормам чинного законодавства України. Лише в такий спосіб можливо вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетного кодексу України розмір відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань установлюється відповідними місцевими радами. Тому, визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

           Лише при ухваленні запропонованого регуляторного акта можливо вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

Досягнення цим регуляторним актом установлених цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади та органу місцевого самоврядування, а комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, що належать до власності територіальної громади міста, відповідно до чинного законодавства України, продовжуватимуть сплачувати до бюджету об’єднаної територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у диференційованому розмірі, що залежить від виду їх діяльності.

Можливість досягнення цілей, зазначених у п.5, у разі ухвалення рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Рішення буде запроваджено на належному рівні й підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, Державної податкової служби й суб’єктами господарювання – підприємствами комунальної власності та їх об’єднаннями, що належать до власності територіальної громади.

Досягнення цим регуляторним актом установлених цілей не вплине на економічні витрати територіальної громади та органу місцевого самоврядування, а підприємств комунальної власності міста та їх об’єднання, що належать до власності територіальної громади міста, відповідно до чинного законодавства України, продовжуватимуть сплачувати до бюджету міста частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у диференційованому розмірі.

Унаслідок прийняття запропонованого регуляторного акта часові виміри не змінюються, а витрати та вигоди платників частини чистого прибутку майже не зміняться. Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат. При цьому, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені.

До якісних показників належать:

– активізація прискорення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою громади, всебічного забезпечення прав членів територіальної громади;

– дотримання принципу  верховенства закону та врахування особливостей соціально-економічного розвитку громади органами місцевого самоврядування.

Ухвалення запропонованого регуляторного акта сприятиме належному формуванню балансу інтересів суб’єктів господарювання – комунальних підприємств громади, членів територіальної громади, органів місцевого самоврядування та податкових органів громади.

Уведення в дію регуляторного акта дозволить створити сприятливі умови для встановлення балансу інтересів між суб'єктами господарювання – комунальними підприємствами громади, органами місцевого самоврядування та податковими інспекціями, що є учасниками регуляторного процесу відповідно до чинного законодавства України.

Запровадження та виконання вимог регуляторного  акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, а суб’єкти господарювання – комунальні підприємства міста будуть сплачувати частину чистого прибутку (доходу) в диференційованому розмірі, визначеному цим проектом рішення.

Найбільш вагомим чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта, буде зміна чинного законодавства України у сфері розміру нарахування, звітування та сплати частини прибутку.

Зазначений чинник має вплив на результативність дії запровадженого регуляторного акта, тому буде здійснюватися постійний моніторинг щодо його оцінки, за результатами якого з метою усунення його негативного впливу до запропонованого регуляторного акта будуть уноситися відповідні зміни. 

Прогнозними показниками результативності дії рішення міської ради є:

- незмінність кількості документів, часу, необхідних комунальним підприємствам громади, на яких поширюються вимоги регуляторного акта, для ведення фінансово-господарської діяльності;

- прозорість та ефективність використання прибутку комунальних унітарних підприємств і їх об’єднань;

         - сталий обсяг надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади коштів від сплати частини чистого прибутку (доходу), що будуть використовуватися на впровадження програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

          Ознайомитися із зазначеним проектом рішенням можливо через такі джерела інформації:

- оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту в міській  газеті „Колос“№18 від 03 травня 2018 року.

- офіційні веб-сторінки виконкому Тальнівської міської ради talnivska.gromada.org.ua

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців після набуття ним чинності.

У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог ст. 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. Узагальнений висновок        

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія  визначила, проект регуляторного акта  - рішення міської ради “Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходів) підприємствами міської комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2019 рік” та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .    

 

 

 

 

 

Голова комісії з питань планування,

фінансів та соціально-економічного

розвиткуА.В.Михальченко

 

Начальник фінансового

управління              С.О.Ковалишина

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

до проекту рішення Тальнівської  міської  ради

«Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2019 рік»  

Проект рішення «Про затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку  (доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2019 рік розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

І. Визначення проблеми.

              На державному рівні не прийнято нормативного документу, який регулює порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо). Чинним законодавством передбачено, що даний порядок та норматив встановлюється відповідними радами. Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід прописати чіткий порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими  здійснює Тальнівська міська рада.

            Даний проект впливає на такі основні групи: органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства або підприємства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими  здійснює Тальнівська міська  рада.

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про встановлення нормативу відрахувань є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до бюджету об’єднаної територіальної громади) між міською радою, комунальними підприємствами, та Тальнівським відділенням Звенигородської об’єднаною державною податковою інспекцією.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- встановлення порядку і єдиного нормативу відрахування комунальними підприємствами до бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу);

- здійснення міською радою повноважень щодо управління об’єктами спільної власності міста;

- ефективність використання комунального майна та здійснення контролю.

ІІІВизначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що не встановлено порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальним підприємствам або підприємствам, у статутних фондах яких є частка комунальної власності  (акції, паї тощо), управління яким здійснює Тальнівська міська рада і це призведе до зменшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку  (доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2019 рік»

У разі прийняття  рішення буде забезпечено  виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшення надходжень до бюджету міста

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця міста

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість комунальних підприємств по місту Тальне

 

 

8

 

8

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

5

 

5

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

62,5%

 

62,5%

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

IVВибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

                 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

0

Проблема існувати не буде

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

0

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення нормативу відрахувань  комунальними підприємствами до  бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено встановлення єдиного нормативу відрахування частини  чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами;

 Для реалізації проекту  необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств міської ради про розробку нового  проекту рішення щодо нормативу відрахування комунальними підприємствами до бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог рішення,  своєчасністю та повнотою нарахування та сплати комунальними підприємствами до  бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни, законодавчо встановленими Податковим кодексом.

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:

- опублікувати рішення міської ради в міській газеті та на веб-сайті міської ради;

- довести рішення міської ради до всіх керівників комунальних підприємств міста;

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств відсутні.

        VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту пропонується обмежити терміном на 1 (один) планово-бюджетний рік з метою подальшого можливого удосконалення рішення. Зміни та доповнення до даного регуляторного акту можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

           Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

            Показниками результативності запровадженого рішення є забезпечення  надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку підприємствами  комунальної власності міської об’єднаної територіальної громади, а також збільшення сум надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку  підприємствами  комунальної власності громавди.

                             Прогнозовані показники результативності                          тис. грн..

Показники результативності

2017 рік (факт)

2018 рік (очікувані)

Різниця

Надходження частини чистого прибутку частини чистого прибутку всього

13,1

11,4

            -1,7

у т.ч.

 

 

 

КП «Гірський Тікич»

5,1

6,0

+0,9

КП «Наш дім»

5,7

3,3

-2,4

КП «Ритуал»

1,1

2,1

+1

ТОВ ТТЦ «Альфа» (сплата за 2015 і 2016 рік)

1,2

0

-1,2

КП «Водоканал»

0

0

0

КП «Джерело»

0

0

0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались у газеті міста та на сайті Тальнівської міської ради  у визначені терміни

9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету об’єднаної територіальної громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись у вересні 2019 року після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів.    

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

Міський голова                                                                                                      О.В.Юрченко

 

Начальник фінансового управління                                                                   С.О.Ковалишина

Виконавець Шевченко Ю.В.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора